Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Tin tức

Thư Mời Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Ngày 20/09/2019 Công ty DFC tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- - - - - o0o - - - - -

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

                                                                                         

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

 

Kính gửiQUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Hội đồng quản trị CTCP PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

1. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian:      09h00, ngày 20 tháng 07 năm 2019

  • Địa điểm:      Trung Tâm Hội Nghị Tràng An, 461 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

2.  Nội dung Đại hội: Nội dung Đại hội và các tài liệu liên quan được được gửi kèm theo thư này.

3.  Đối tượng và điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP theo danh sách cổ đông lập ngày 10/07/2019.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm thư mời này).

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời này cùng với CMND/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4.  Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước trước 16h00 ngày 17/07/2019;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 17/07/2019 bằng cách liên lạc, email hoặc gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền về văn phòng Công ty theo địa chỉ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa D, Vinaconex 1, Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  

Điện thoại: (024) 39988 238            Email: info@dfcgroup.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

 -  Như trên

 -  Lưu VP Cty

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Hoàng Cầm