Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Hình ảnh

Địa Điểm DFC Tổ Chức Đại Hội Cổ Đồng Thường Niên 2019

Sau 1 quá trình tìm kiếm và lựa chọn, DFC đã chính thức chọn Tràng An Place là nời diễn ra Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 của Công Ty