Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Giới thiệu về Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của DFC

SỨ MỆNH

DFC không ngừng tạo Giá Trị để góp phần vào sự Thịnh Vượng cho Cộng Đồng Doanh Nghiệp và toàn Xã Hội

 

TẦM NHÌN

Đến năm 2026 DFC hình thành một Hệ Sinh Thái thịnh vượng

+  Với quy mô hàng Ngàn Doanh Nghiệp tham gia

+  Tạo ra hàng Chục Ngàn Sản phẩm, Dịch vụ hữu ích cho Cộng Đồng

+  Tạo ra hàng Triệu Việc Làm cho Xã Hội

+  Đóng góp hàng Ngàn Tỷ Đồng vào ngân sách Nhà Nước

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+  Phụng sự

+  Cộng hưởng

+  Lan tỏa